Artists Participating
   
  Etsuko Kawamura
  Etsuko Tashima
  Hideo Matsumoto
  Jinta Hasegawa
  Jun Mitsuhashi
  Ken Kagajo
  Koji Hatakeyama
  Koji Takaki
  Kumoi Yajima
  Masae Bamba
  Masashi Honda
  Naomi Nakashima
  Shunichiro Nakashima
  Taizo Mori
  Tohru Ohtaka
  Yuko Takada Keller