Artists Participating
 
Etsuko Kawamura Etsuko Tashima Hideo Matsumoto Jinta Hasegawa
       
Jun Mitsuhashi Ken Kagajo Koji Hatakeyama Koji Takaki
       
Kumoi Yajima Masae Bamba Masashi Honda Naomi Nakashima
       
Shunichiro Nakashima Taizo Mori Tohru Ohtaka Yuko Takada Keller

These files are the references of the participating artists to introduce them to the people.
Not all of those works will be shown in the exhibition.